Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

Przyjaciele BPN


mgr Małgorzata Karczewska


Biolog, fotografik, pracownik pracowni naukowej w Białowieskim Parku Narodowym.
Urodziła się 19 kwietnia 1977 roku w Olecku, w rodzinie leśników. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Gibach. W latach 1992-1996 uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Sejnach. W 1996 roku rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: Ochrona Srodowiska; specjalizacje: Konserwatorska Ochrona Przyrody oraz Edukacja Ekologiczna), które ukończyła w 2001 roku. Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Romualda Olaczka, powięciła analizie naturalnej oraz synantropijnej flory oraz waloryzacji drzewostanu Rezerwatu Pomorze w Puszczy Augustowskiej. W czasie studiów otrzymywała wyróżnienia za wyniki w nauce od Rektora uczelni.
W okresie od 10 lipca do 30 września 2001 roku pracowała w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Sejnach.
Z dniem 5 listopada 2001 roku podjęła pracę na etacie biologa w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży, w którym pracowała do 30 czerwca 2005 roku. Zajmowała się: koordynacją inwentaryzacji i monitoringu wilków i rysi w Polsce; odłowami gryzoni; badaniem wpływu kopytnych na odnawianie się polan w Puszczy Białowieskiej. Uczestniczyła w organizacji Letniej Szkoły Ekologii i Bioróżnorodności (Summer School in Ecology and Biodiversity) oraz w innych projektach European Union's Centre of Excellence "Bioter". W tym czasie brała także udział w programie Natura 2000. Opracowała Standartowe Formularze Danych dla terenu Puszczy Augustowskiej oraz Pojezierza Sejneńskiego, wykonała również mapy rozmieszczenia zbiorowisk fitosocjologicznych oraz opisy torfowisk.
W okresie od 1 listopada 2004 do 1 listopada 2005 roku pracowała dodatkowo na stanowisku nauczyciela biologii i ekologii w Policealnej Szkole Zawodowej (Technikum Leśne w Augustowie).
Od 1 lipca 2005 roku zatrudniona w Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, początkowo na stanowisku asystenta dokumentacji naukowej, następnie specjalisty. Realizuje temat badawczy pt. "Waloryzacja łąk na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i opracowanie metod ich ochrony". Prowadzi monitoring chronionych gatunków roślin i szkolenia dotyczące rzadkich gatunków w BPN. Bierze udział w licznych warsztatach dotyczących opracowania planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000.
Autorka kilku publikacji z zakresu ochrony przyrody oraz flory i faunistyki. Odkryła występowanie zębiełka białawego na Polanie Białowieskiej, poszerzając listę ssaków Puszczy Białowieskiej. Ustaliła występowanie w Puszczy Białowieskiej nowych stanowisk gatunków roślin chronionych, m.in. sasanki otwartej, podejźrzona rutolistnego, nasięźrzała pospolitego, goryczki wąskolistnej, buławnika czerwonego, podkolana zielonawego.
Uczestniczy w organizacji i obsłudze konferencji międzynarodowych.
Współpracuje z WWF, Lasami Państwowymi oraz Podlaskim Konserwatorem Przyrody. Ukończyła kurs Straży Ochrony Przyrody. Członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody. Zajmuje się fotografiką. Laureatka trzech pierwszych nagród Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w Konkursie Fotografii Przyrodniczej. Uczestniczyła w zbiorowej wystawie fotograficznej pt. "Pejzaże Puszczy Augustowskiej", zorganizowanej w 2005 roku w Białowieskim Ośrodku Kultury.
Posiada uprawnienia przewodnickie, jest licencjonowanym przewodnikiem PTTK. Współautorka dwóch ulotek o szlaku turystycznym "Tropem Żubra". (oprac. Piotr Bajko)

Crosstalk
Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda